Home History The Professionals Company Days Network Events Merchandise The Dutch Login Contact 
Informatie over de inhoud van deze website

Graag wijst Made in Scotland ten aanzien van de website www.madeinscotland.nl u op het volgende.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van Made in Scotland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Made in Scotland. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Made in Scotland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/ of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Made in Scotland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en productomschrijvingen worden aangeboden in de staat waar zij zich nu in bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Made in Scotland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Made in Scotland niet aansprakelijk voor informatie en/ of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper) links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Made in Scotland, welke geen eigendom zijn van Made in Scotland, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat met de website van Made in Scotland. Hoewel Made in Scotland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door Made in Scotland worden onderhouden wordt afgewezen.

Made in Scotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Informatie over copyright(s)

Made in Scotland is trots en zuinig op het sterke merk dat zij aan het opbouwen en ontwikkelen is.

Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam Made in Scotland, het logo en het bekende beeldmerk van Made in Scotland en Made in Scotland producten. Made in Scotland staat niet toe dat een van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Made in Scotland verzoekt daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Made in Scotland, vooraf contact op te nemen met Made in Scotland. Per aanvraag/ situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval geen toestemming wordt verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Made in Scotland, zal Made in Scotland zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Made in Scotland voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Made in Scotland daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Ook de op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, woordmerken en logo's (tezamen merken) zijn eigendom van Made in Scotland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor niet- commerciële privé- doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Made in Scotland, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Made in Scotland via info@madeinscotland.nl.